ตัวชี้วัดย่อย : เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ - ภาครัฐ (SOE64)